Oznámenie o začatí územného konania


23. 9. 2019 14:50

Stavba :  „11671-Prievidza-Osada Púšť-Rozšírenie NNK“ -líniová stavba
Miesto: k.ú. Prievidza na pozemkoch parc. č. KN-E:  1727/3, 1727/2, 1721/2- všetky mimo zastavaného územia obce, parc.č. KN-C: 7902, 7903, 7905/1, 7905/2, 7905/3, 7905/4, 7906/1, 7927/10, 7927/63, 7927/61- všetky mimo zastavaného územia obce.
Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín

celý dokument: