Oznámenie o začatí územného konania spojeného s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním


11. 7. 2019 08:59

Navrhovateľ CALVIN, s. r. o., Malá Čausa č. 258 podal dňa 01. 07. 2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení stavby „CALVIN residence, bytový dom Prievidza“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc. č. 417/2, 418/12, 418/13, 418/14, 418/1, 404, 403.  Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

celý dokument: