Oznámenie o začatí územného konania - Rozšírenie NNK Nadjazdová


5. 11. 2018 10:41

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v splnomocnení STO, s. r.o., Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom v poverení Ing. Igor Tršo – TRIGEA, Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, podal dňa 04.09.2018 a doplnil dňa 31.10.2018 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „10813 – Prievidza – ul. Nadjazdová – Rozšírenie NNK“ v katastrálnom území Prievidza, Nadjazdová ulica, na pozemkoch C-KN parcelné čísla 1383/1, 1383/2

celý dokument: