Oznámenie o začatí stavebného konania - ul. Olympionikov- prekládka osvetlenia


26. 9. 2019 14:15

"projektová dokumentácia k rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - Ul. Olympionikov", objekt "Prekládka verejného osvetlenia" a "Osvetlenie priechodu", v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch registra C-KN parcelné čísla 3978/5, 3978/31, 397817, 3980/12

celý dokument: