Oznámenie o začatí stavebného konania - stvebné úpravy bytu


10. 9. 2019 13:22

Stavebník Nora Hricová, Rad L. N. Tolstého 711/7, 971 01 Prievidza, podala dňa
14.08.2019 (doplnené 26.08.2019) na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné
povolenie na zmenu stavby „Stavebné úpravy v bytovej jednotke“ v bytovom dome súp. č.
20711, na pozemku KN-C parc. č. 4982, v katastrálnom území Prievidza. Navrhované
stavebné úpravy sú navrhnuté pre byt č. 6, vchod č. 7, 3. p., na ulici Rad L. N. Tolstého.

celý dokument: