Oznámenie o začatí stavebného konania - stavebné úpravy bytu


25. 1. 2019 12:43

Stavebník René Bartakovics, bytom Cesta Vl. Clementisa 300/5, Prievidza, podal dňa 25. 01. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ . Bytový dom sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 5360, súp. číslo 40191, na Ulici energetikov, byt č. 6 a 7 vo vchode č. 23.

celý dokument: