Oznámenie o začatí stavebného konania - prístavba výrobnej haly


8. 8. 2019 13:25

Stavebník Karton SK, s. r. o., Sebedražie 291, 972 05 v zastúpení AZ REAL PD, s. r. o.,  Nová 470/4, 971 01  Prievidza (ďalej len „stavebník“) podal u tunajšieho stavebného úradu  dňa 22.07.2019 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY, PRIEVIDZA“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc. C KN č. 3499/189.

celý dokument: