Oznámenie o začatí stavebného konania - polyfunkčný objekt Necpaly


4. 10. 2019 11:08

Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebník Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, 974 01 Banská Bystrica  podala u tunajšieho úradu dňa 02. 10. 2019 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „POLYFUNKČNÝ OBJEKT “  v katastrálnom území  Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 6335 - stavba, C KN parc. č. 6335, 6652/201, 6652/1, 5510/3, 6341/1 a E NK parc. číslo: 1-344/15, 1-164 (časť C KN parc. č. 5510/1) - prípojky sietí technického vybavenia územia.

celý dokument: