Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania


19. 5. 2014 07:48

Stavebník  Vlastníci bytov a nebytových priestorov, obytného domu súp. č. 10394, na ulici  Hoždu 6 - 8, Prievidza, zastúpený Okresným  správcovským  bytovým  družstvom, so sídlom Stavbárov č. 6, 971 01 Prievidza, podal dňa 17.04.2014 na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby, v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Zateplenie obvodového plášťa bytového domu ul.M.Hodžu 6-8, Prievidza“, súp. č. 10394, na pozemku parc.č. 1935, katastrálne územie Prievidza.

cely dokument: ico_doc_46