Oznámenie o začatí stavebného konania: novostavba RD


23. 9. 2019 13:39

Stavebník Ing. Miroslav Krajňák a Ing. Lenka Krajňáková, Kúpeľná 434/1, 972 01 Bojnice podali u tunajšieho úradu dňa 04. 09. 2019 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, Prievidza“  v katastrálnom území  Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 7980/1 – stavba, 7980/1, 7980/4, 7978/4, 7956/1 – prípojky inž. sietí.

celý dokument: