Oznámenie o začatí stavebného konania - Novostavba hosťovského domu


29. 3. 2019 13:51

Stavebníci Mário Ledecký a Viera Obuchowiczová, bytom Garbiarska 247/27, Prievidza v zastúpení Ing. Pavel Herda, HePa Consulting, s.r.o., Krátka 572/2, Bojnice,  podali dňa 07.03.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Novostavba hosťovského domu“, na pozemkoch  parc.č.  CKN 526/3, 527/4, 527/34, 527/35, 528/118, 788/5  v katastrálnom území Prievidza

celý dokument: