Oznámenie o začatí stavebného konania -IS k rodinnému domu


7. 6. 2019 10:12

Stavebník Ing. Jana Vidová, Kúty 1682/39, 972 01 Bojnice,  podal dňa 03.06.2019   u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Novostavba rodinného domu, v kat.  území  Prievidza, na pozemku  parc. C KN č. 3875/1, rodinný dom, parc. č.  3874, 3875/1,2, 3, 3897/1 – prípojky na inžinierske siete

celý dokument: