Oznámenie o začatí stavebného konania - Géczyová


14. 10. 2019 15:21

Stavebník Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, 974 01 Banská Bystrica  podala u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „POLYFUNKČNÝ OBJEKT, SO SPEVNENÉ PLOCHY“ v katastrálnom území  Prievidza, na časti pozemku C KN parc. číslo 6652/1. Na predmetnú stavbu bolo mestom Prievidza vydané rozhodnutie o umiestnení stavby číslo: 2.4.2-07-6581-2019 dňa 30.09.2019. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie.

Celý dokument: