Oznámenie o začatí stavebného konania - EKO - keramický dom


23. 9. 2019 13:37

Stavebník Marián Ďurina, Lúčna 649/17, Lehota pod Vtáčnikom, podal dňa  17.09.2019, u tunajšieho stavebného úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „EKO – keramický dom“, na pozemku  parc.č. CKN 138/1 a siete technického vybavenia na pozemku  parc. č. EKN 298/1 v kat. území  Prievidza.

celý dokument: