Oznámenie o začatí stavebného konania - chodník Nedožerská cesta


22. 3. 2019 07:30

Navrhovateľ Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza,  podal dňa 16.10.2018 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi, v kat. území  Prievidza,   parc. C KN č. 5172/45, 44, 43, 42, 41,   E KN č. 769/1, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie obcou Sebedražie, č. 272/2015, SOcÚ 200/2015/SP-5, dňa 26.01.2016, právoplatné  02.03.2016.

celý dokument: