Oznámenie o začatí stavebného konania - Apartmánový dom


6. 2. 2019 09:57

Stavebník  Peter Nesládek, Malinovská 245/45, Nitrianske Pravno, v zastúpení Ing. Mário Klopan, ERGAstav, s.r.o., M. Mišíka 16/1, Prievidza, podal dňa  29.01.2019  u tunajšieho stavebného úradu žiadosť o stavebné povolenie na  stavbu „Apartmánový dom, par. č. 8013/20, Prievidza“, na parc. č. CKN  8013/20 a siete technického vybavenia na pozemku parc.č. CKN 8013/5 v kat. území  Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa.

celý dokument: