Oznámenie o začatí stavebného konania - Administratívna a výrobná hala - Fáza III


12. 7. 2019 13:06

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Administratívna a výrobná hala – Fáza III, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I“ v kat. území  Prievidza, parc. č. KN – C 8114/1, 8114/101, 8114/180,  8114/273, vo vlastníctve Brose Prievidza, spol. s r.o, Max Brose 7,  971 01 Prievidza, IČO: 48046434.  Stavebné objekty:  SO 01 – Administratívna a výrobná hala - fáza III.  SO   05  - Otvorený sklad - fáza III.

celý dokument:

príloha: