Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania


15. 7. 2019 10:47

Stavebník Peter Nesládek, Malinovská 245/45, Nitrianské Pravno podal dňa 10.07.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom“, na pozemku  parc.č.  CKN 8005/5 a siete technického vybavenia na pozemku  parc. č. CKN 8013/5, 8013/4 v katastrálnom území Prievidza.

celý dokument: