Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania - Brose fáza III


26. 9. 2019 10:09

„Administratívna a výrobná hala – Fáza III, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I“ v kat. území  Prievidza, parc. č. KN – C, 8114/1, 8114/180, 8114/273 vo vlastníctve Brose Prievidza, spol. s r.o, Max Brose 7,  971 01 Prievidza, IČO: 48046434. 
 
I0 - 601 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy. 
 

celý dokument: