Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - oporný múr


17. 10. 2019 10:41

Stavebník Ján Müller a Alena Müllerová, Rad L. N. Tolstého 711/3, Prievidza (ďalej len „stavebník“) v zastúpení ERGAstav s. r. o., M. Mišíka 16/1, Prievidza podal u tunajšieho stavebného úradu dňa 10.10.2019 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „OPORNÝ MÚR“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku parc. C KN č. 3029/124.

celý dokument: