Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania: RD Veľká Lehôtka


23. 9. 2019 13:47

Stavebník Dalibor  Kielar a Vladimíra, Pod Hrádkom 178/24, 971 01 Prievidza,   podal dňa  17.09.2019    u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom“ v kat. území  Veľká Lehôtka,   parc.  E KN č. 710/1,2, 711/1, 2, 712/1,2, 713/1,2.

celý dokument: