Oznámenie o začatí rekonštrukcie - Moyzesova ulica


9. 7. 2014 09:37

Mesto Prievidza pripravilo k realizácii stavebný zámer „Obnova dlažby na Ul. Š. Moyzesa “. Predmetný stavebný zámer sa dotýka priamo prevádzok a bytov umiestnených na Ul. Š. Moyzesa.

Zmluva o dielo bola uzatvorená so spoločnosťou M-SILNICE a. s. Pardubice a stavenisko bude odovzdané dňa 11. 07. 2014. Stavebné práce začnú búracími prácami dňa 14. 07. 2014. V týždni od 14. 07. 2014 do 18. 07. 2014 bude stavenisko ohradené a v čase vykonávania búracích prác z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti osôb pri ich vykonávaní nebude možný prístup k prevádzkam. Následne budú práce realizované po etapách tak aby bol možný priechod Ul. Š. Moyzesa. Predpoklad ukončenia stavebných prác je termín 05.09.2014.
Nádoby na tuhý komunálny odpad umiestnené vo vnútrobloku na Ul. Š. Moyzesa budú počas realizácie stavebných prác presunuté na Kláštornú ulicu.