Oznámenie o začatí konania - zmena stavby RD


9. 5. 2019 16:27

Stavebník  Peter Nesládek, Malinovská 245/45, Nitrianske Pravno, v zastúpení Ing. Mário Klopan, ERGAstav, s.r.o., M. Mišíka 16/1, Prievidza, podal dňa 02.05.2019 u tunajšieho úradu žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na  stavbu  „Rodinný dom, p.č. 801/44“,   na pozemkoch parc. č. 8013/44, 8013/26  v  k. ú. Prievidza., Ulica na kamenici.

celý dokument: