Oznámenie o začatí konania o zmene stavby -zateplenie bytového domu S. Chalupku


10. 9. 2019 13:10

Stavebníci vlastníci bytov a nebytových priestorov na ulici Sama Chalupku 461/1,3 v Prievidzi, v zastúpení Mgr. Pavlom Mikušom, S. Chalupku 461/1, 971 01 Prievidza, podali dňa 20.08. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby, pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty uskutočňovania stavby: „ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU SAMA CHALUPKU 461/1,3, PRIEVIDZA

celý dokument: