Oznámenie o začatí konania o zmene stavby - presmerovanie VN


25. 4. 2019 15:30

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Ing. Štefan Binó, Jaseňová 34, 010 07 Žilina, podal dňa 26.03.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o zmenu stavby pred dokončením pod názvom: „8395 – Prievidza: Presmerovanie VN 285, RZ_PDM22“ v kat. území Prievidza  na pozemku KNC parc. č. 986/1 a 986/2. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Prievidza,  pod  zn. 2.4.3-01-4712-2017 z dňa 27.09.2017, právoplatné 13.12.2017. 

celý dokument: