Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej ukončením


29. 10. 2019 15:22

Žiadatelia Mesto Prievidza v zastúpení Mestským úradom, Nám. Slobody 14, Prievidza podali dňa 17.10.2019 na Mesto Nováky ako určený stavebný úrad Okresným odborom výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín (na Spoločný obecný úrad v Novákoch doručené dňa 21.6.2019 ) žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: "Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne, a.s. pre potreby mestského úradu v Prievidzi - prístavba výťahu", umiestneného v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc. č. podľa C KN 2121, 2096/1.

Celý dokument: