Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby


22. 2. 2019 13:03

Reklamná stavba zrealizovaná na pozemku pri štátnej ceste I/9 - E 572, smer od Handlovej popri záhradkárskej osade v smere do Prievidze, v katastrálnom území Prievidza. Pozemok parc. č. 3594/17, k. ú. Prievidza, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 8253 vo vlastníctve Mgr. Peter Tomášik, ul. Vinohradnícka 643/47, 971 01 Prievidza je vedený ako orná pôda o výmere 47 m

celý dokument: