Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení a kolaudačnom konaní stavby a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním


12. 5. 2014 13:04

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  ( ďalej len „stavebný zákon“) a orgán štátneho stavebného dohľadu podľa § 99 stavebného zákona, uskutočnilo dňa 23.04.2014 štátny stavebný dohľad na nehnuteľnosti pozemok  parcelné číslo 1208/2,kat. územie Prievidza, pri ktorom zistil, že na časti  tohto pozemku bol vybudovaný tenisový kurt, na ktorý  bolo potrebné stavebné povolenie,
bez tohto povolenia.

celý dokument: ico_doc_46