Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred dokončením


5. 2. 2019 08:59

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Ulica S. Chalupku 28,30, Prievidza, v zastúpení Mareka Petráša, bytom Poľná ulica 186/76, Prievidza,  podali dňa 01.02.2019 u tunajšieho úradu žiadosť zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v  predĺženie termínu dokončenia stavby,  na stavbu  „Zateplenie štítových stien S. Chalupku 28, 30, Prievidza“ v  k. ú. Prievidza,   parc. č. 396, súp. č. 20321 na Ulici S. Chalupku.

celý dokument: