Oznámenie o začatí doplňujúceho konania o dodatočnom povolení stavby - Vytvorenie technického otvoru v oplotení


10. 1. 2019 09:52

Doplňujúce konanie o dodatočnom povolení stavby Vytvorenie technického otvoru v oplotení, stavebníka SMMPD, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, na pozemku parc. č. CKN 2213/1, v katastrálnom území Prievidza, a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

celý dokument: