Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania


16. 9. 2019 10:01

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1  zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obdržal od účastníka konania: Ing. Štefan Niko, Uhlištná 605/1, 971 01  Prievidza, dňa 12. 09. 2019 odvolanie proti rozhodnutiu mesta Prievidza č. 2.4.2-07-9390-2019 zo dňa 07. 08. 2019 vo veci rozhodnutia o umiestnení stavby – „CALVIN residence, bytový dom Prievidza“  v katastrálnom území Prievidza

celý dokument: