Oznámenie o dodatočnom povolení zmeny stavby - stavebné úpravy bytu


1. 2. 2019 10:04

Na základe výzvy stavebného úradu č. 2.4.2-09-5034-2019/I. zo dňa 16.01.2019 stavebník Filip Znamenák, bytom Diviaky nad Nitricou 211, podal dňa  28. 01. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o dodatočné stavebné povolenie na zmenu stavby (ďalej len „stavby“) v bytovom dome podľa projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy  bytu“, v  bytovom dome súp. č. 10400, vchod č. 21,  byte č. 11,  na pozemku  parc. č.2060 v k. ú. Prievidza

celý dokument: