Oznámenie konania - dodatočné povolenie stavby


18. 8. 2014 15:56

Žiadosť stavebníka Mgr. Pavol Polievka, bytom A. Stodolu 9/2, 971 01 Prievidza o vydanie  dodatočného povolenia a kolaudácie dočasnej dopravnej stavby „Polyfunkčný objekt, SO 02 Spevnené plochy a parkovanie“ , v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 3984/29, 3984/30, 3984/43, 3984/64, v zmysle § 88a stavebného zákona v znení neskorších právnych predpisov.
c

celý dokument: ico_doc_46