Oznámenia o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovanímC


17. 4. 2014 15:25

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava zast. ZYRY – Tem, s.r.o., Lieskovská cesta 4121, Zvolen  podal dňa  18.03.2014  na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  9 F F2BTS PD PIL Obyt. Dom, Björnsonova 4 v kat. území  Prievidza   na pozemkoch parc. č. 893/6, 916, 920/1 a 912.

celý dokument: ico_doc_46