Oznámenia o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním


17. 4. 2014 07:35

Navrhovatel' Slovak Telekom, a.s., Bratislava zast. ZYRY - Tern, s.r.c, Lieskovská cesta 4121, Zvolen podal dňa 18.03.2014 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia umiestneni stavby 9 F F2BTS PD PIE Dlhá ul. 374 46 Piesky v kat. uzemi Prievidza na pozemkoch parc. č. 1859/1, 1844

celý dokument: ico_pdf_46