Oprava chyby v písaní - územné rozhodnutie


9. 7. 2018 16:21

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba "stavebný zákon") opravuje v súlade s ust. § 47 ods. 6 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny zákon") chybu v písaní v rozhodnutí mesta Prievidza o umiestnení stavby Č. 2.4.2-06-8267-2017, vydaného dňa 05.09.2017, právoplatného dňa 06.10.2017

celý dokument: