Obchodná verejná súťaž - o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Hradec


12. 2. 2018 14:12

Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok  parcela registra C KN č. 464/30, diel 4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 3 m2, odčlenený z pozemku parcela registra  E KN č.  849, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 547 m2 a diel 5, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 22 m2, odčlenený z parcely registra  E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 911 m2, Geometrickým plánom č. 14/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 11.01.2018, úradne overeným  Ing. Katarínou Strapatou dňa 16.01.2018 pod č. 35/2018.

celý dokument: