Obchodná verejná súťaž - nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi


30. 8. 2017 10:16

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a v zmysle uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 381/17 z dňa 21. 08. 2017 - nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia na účel prevádzkovanie kuchyne a výdajne teplej stravy.

Celý dokument: