Návrh VZN č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza


10. 5. 2018 09:42

Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území mesta Prievidza:
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
b) úprava podrobností o vodení psov,
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.

celý dokument: