Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody pre základné školy v meste Prievidza


6. 3. 2018 08:03

Obec v zmysle §8 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinná určiť školský obvod základnej školy na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky.
V súčasnosti platné VZN č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské obvody pre základné školy v meste Prievidza neodráža zmeny spojené so vznikom nových ulíc v meste Prievidza, z toho dôvodu predkladáme návrh VZN č.1/2018

celý dokument: