Návrh Doplnoku č. 2 k VZN č. 5/2016


6. 2. 2018 14:08

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na základe ustanovenia § 81 ods.3 a ods. 8 zákona NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonom v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g)  a § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva tento doplnok č. 2 k VZN č.  5/2016.

Celý dokument TU: ico_pdf_46