Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 3 /2017


1. 6. 2018 06:33

Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 3 /2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách

celý dokument: