Podávanie podnetov v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z.


Podávanie podnetov v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach mesta Prievidza.

1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, alebo elektronickou poštou. Z podnetu musí vyplývať:
a) predmet podania (najmä skutočnosti v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b, c) zákona a
b) pri neanonymnom podnete meno, priezvisko a adresu osoby, ktorá podnet podala.

2. Písomný podnet možno podať:
a) poštou zodpovednej osobe na adrese Mesto Prievidza, hlavný kontrolór mesta, Námestie slobody č. 14, 971 01
b) osobne do podateľne mestského úradu  na adrese Námestie slobody č. 14, 971 01 alebo hlavnému kontrolórovi

3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby. O podaní podnetu ústne do záznamu zodpovedná osoba vyhotoví písomný záznam o ústnom podaní podnetu, ktorý obsahuje:
a) dátum a miesto spísania záznamu o ústnom podaní podnetu
b) meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podnet podala. Na žiadosť osoby, ktorá podnet podáva sa tieto údaje neuvádzajú a ide o anonymný podnet
c) predmet podnetu
d) podpis zodpovednej osoby a osoby, ktorá podnet podala, pokiaľ nejde o anonymný podnet

4. Podanie podnetu elektronickou poštou možno uskutočniť zaslaním mailu na mailovú adresu hlavny.kontrolor@prievidza.sk.