Kontakt a stránkové dni


Stránkové dni a hodiny  Mestského úradu v Prievidzi

Pondelok: 7.00 h - 15.30 h,
Utorok: 7.00 h - 15.30 h,
Streda: 7.00 h - 16.30 h,
Štvrtok: 7.00 h - 15.30 h,
Piatok: 7.00 h - 13.15 h

Stránkové dni a hodiny V POKLADNI Mestského úradu v Prievidzi

Pondelok 7.30 h - 15.00 h
Utorok 7.30 h - 15.00 h
Streda 7.30 h - 16.00 h
Štvrtok 7.30 h - 15.00 h
Piatok 7.30 h - 12.00 h

Obedná prestávka: 12.00 h do 12.45 h

1. Mestský úrad Prievidza
Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
t.č. +421/46/51 79 110, 51 79 111, 54 26 941
fax kancelárie prednostu MsÚ: +421/46/51 79 155
e-mail: info@prievidza.sk

Prízemie:
• miesto prvého kontaktu
• podateľňa
• matričný úrad
• evidencia obyvateľstva
• referent evidencie budov a správca registratúry
• pokladňa mesta - platby daní a poplatkov
• referent osvedčovania listín a podpisov na listinách
• referent obchodu a služieb
1. poschodie:
• prednosta mestského úradu
• kancelária prednostu
• zasadačka
• referent obchodu a cestovného ruchu
• oddelenie daní a poplatkov – vedúca oddelenia, referenti miestneho poplatku za komunálny odpad

2. poschodie:
• ekonomický odbor - majetkové oddelenie, finančné oddelenie
• referenti miestnych daní
• referát obchodu a cestovného ruchu – vedúca referátu

3. poschodie:
• oddelenie hospodárskej správy           
• referát informatiky
• referent autoprevádzky MsÚ, BOZP, PO a krízového manažmentu
• hlavný koordinátor aktivačnej činnosti

2. Mestský dom
Námestie slobody č. 6, 971 01 PRIEVIDZA
t.č. +421/46/ 51 79 101, 51 79 101
fax kancelárie primátorky: +421/46/542 69 44
e-mail: info@prievidza.sk

1. poschodie:
• obradná miestnosť
• organizačné a personálne oddelenie
• hovorca mesta
• splnomocnenec pre etiku a protokol
• referent pre kultúru, občianske obrady a protokol
• referent pre šport, občianske obrady a protokol
2. poschodie:
• primátorka mesta
• zástupca primátorky mesta
• kancelária primátorky (asistentka primátorky, asistentka zástupcu primátorky)
• právna kancelária

3. Mestský úrad
Hviezdoslavova ul. č. 3 (5. a 6. poschodie budovy Priemstavu)
t.č. +421/46/51 79 111, 51 79 111
e-mail: info@prievidza.sk

5. poschodie
• odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia – oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku
• architekt mesta
• odbor školstva a starostlivosti o občana – vedúca odboru,
• sociálne oddelenie
• oddelenie správy a ekonomiky školstva
• odborno – metodický referát školstva

6. poschodie
• odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia - vedúca odboru
• oddelenie výstavby a životného prostredia
• útvar hlavnej kontrolórky mesta

• referenti pre verejné obstarávanie
• projektový manažér