Kontakt a stránkové dni


Stránkové dni a hodiny  Mestského úradu v Prievidzi

Pondelok: 7.00 h - 15.30 h,
Utorok: 7.00 h - 15.30 h,
Streda: 7.00 h - 16.30 h,
Štvrtok: 7.00 h - 15.30 h,
Piatok: 7.00 h - 13.15 h

Stránkové dni a hodiny V POKLADNI Mestského úradu v Prievidzi

Pondelok 7.30 h - 15.00 h
Utorok 7.30 h - 15.00 h
Streda 7.30 h - 16.00 h
Štvrtok 7.30 h - 15.00 h
Piatok 7.30 h - 12.00 h

Obedná prestávka: 12.00 h do 12.45 h

1. Mestský úrad Prievidza
Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
t.č. +421/46/51 79 110, 51 79 111, 54 26 941
e-mail: info@prievidza.sk

Prízemie:
• miesto prvého kontaktu
• podateľňa
• matričný úrad
• evidencia obyvateľstva
• referent evidencie budov a správca registratúry
• pokladňa mesta - platby daní a poplatkov
• referent osvedčovania listín a podpisov na listinách
• referent obchodu a služieb
1. poschodie:
• odbor školstva a starostlivosti o občana – vedúca odboru
• sociálne oddelenie
• oddelenie správy a ekonomika školstva
•  referent pre činnosti mesta v oblasti hazard. hier a vydávania rybárskych lístkov
• oddelenie daní a poplatkov – vedúca oddelenia, referenti miestneho poplatku za komunálny odpad

2. poschodie:
• ekonomický odbor - majetkové oddelenie, finančné oddelenie
• referenti miestnych daní
• Školský úrad –  odborní zamestnanci školského úradu

3. poschodie:
• organizačné a personálne oddelenie     
• referát informatiky
• referát obchodu a cestového ruchu
• sociálne oddelenie

2. Mestský dom
Námestie slobody č. 6, 971 01 PRIEVIDZA
t.č. +421/46/ 51 79 101, 51 79 101
e-mail: info@prievidza.sk

1. poschodie:
• obradná miestnosť
• vedúci kancelárie primátorky
• referent pre kultúru, občianske obrady a protokol
• referent pre šport, občianske obrady a protokol
2. poschodie:
• primátorka mesta
• zástupca primátorky mesta
• kancelária primátorky (asistentka primátorky, asistentka zástupcu primátorky)
• právna kancelária

3. Mestský úrad
Námestie slobody č. 12 (1. poschodie, 2. poschodie, 3. poschodie)
t.č. +421/46/51 79 111, 51 79 111
e-mail: info@prievidza.sk

1. poschodie
• odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia  - vedúci odboru
• architekt mesta
• odd. výstavby a životného prostredia
• oddelenie stavebného poriadku
•referát územného plánovania a dopravy

2. poschodie
• prednosta mestského úradu
• kancelária prednostu
• útvar hlavnej kontrolórky mesta

• referenti pre verejné obstarávanie
• projektový manažér
-kancelária poslancov MsZ
-zasadacia miestnosť

3. poschodie
• oddelenie hospodárskej správy